Ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 61 παρ. 4 του Ν.3852/2010). Η παραπάνω διάταξη ισχύει από 1.1.2011.

Ακολουθεί η παράθεση των υπόχρεων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης ανά έτος (και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων από το 2015 και έπειτα), βάσει της ανωτέρω διάταξης.