Έσοδα – Περιουσία

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή μέσω fax & e-mail


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δήλωση ΦΠΑ

Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Έντυπο Απόδοσης Δημοτικών Τελών

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή μέσω fax & e-mail


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δήλωση ΦΠΑ

Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Έντυπο Απόδοσης Δημοτικών Τελών Παρεπιδημούντων

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή μέσω fax & e-mail


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δημοτική Ενημερότητα
 • Οικοδομική άδεια σε ισχύ ή άδεια μικροεπισκευών
 • Τοπογραφική αποτύπωση που απεικονίζει την θέση και το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, ο πλάτος της οδού καθώς και τις διατάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης
 • Άδεια ΕΛ.ΑΣ.

Εκτιμώμενος χρόνος: Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες | Κόστος συναλλαγής: Ανάλογα με τα τετραγωνικά


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση Άδειας Χρήσης Πεζοδρομίου

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή μέσω fax & e-mail


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Δημοτική ενημερότητα
 • Άδεια λειτουργίας καταστήματος
 • Τοπογραφικό (αποτύπωση καθισμάτων)

Εκτιμώμενος χρόνος: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες | Κόστος συναλλαγής: Ανάλογα με τα τετραγωνικά


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Καταστημάτων

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή μέσω fax & e-mail


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος (σε περίπτωση αίτησης για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο)

Εκτιμώμενος χρόνος: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες | Κόστος συναλλαγής: -


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση μη οφειλής ΤΑΠ

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω fax & e-mail. Η παραλαβή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως .


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Άδεια οικοδομής
 • Δελτίο ταυτότητας
 • Ε9
 • Αίτηση παροχής ΔΕΔΔΗΕ
 • Τυχόν υπαγωγή στον Ν.4178/2013

Εκτιμώμενος χρόνος: Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες | Κόστος συναλλαγής: Ανάλογα με τα τετραγωνικά & την παλαιότητα


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Ηλεκτροδ. Ακινήτου

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή μέσω fax & e-mail


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση μη Ηλεκτρ. Ακινήτου

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή μέσω fax & e-mail


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Δελτίο ταυτότητας
 • Άδεια οικοδομής
 • Ε9
 • Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ΔΕΗ
 • Τυχόν υπαγωγή στον Ν.4178/2013

Εκτιμώμενος χρόνος: Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες | Κόστος συναλλαγής: Ανάλογα με τα τετραγωνικά & την παλαιότητα


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Ηλεκτροδ. Ακινήτου

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ή μέσω fax & e-mail


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Δελτίο ταυτότητας
 • Πίνακας υπολογισμού εισφοράς σε χρήμα θεωρημένος από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης
 • Τυχόν διορθωτικές πράξεις

Εκτιμώμενος χρόνος: Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες | Κόστος συναλλαγής: Ανάλογα με τα τετραγωνικά


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση Εισφοράς

Ταμείο

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δελτίο ταυτότητας
 • Εκκαθαριστικό

Εκτιμώμενος χρόνος: Δύο (2) εργάσιμες ημέρες | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση Δημοτικής Ενημερότητας

Η αίτηση για την παροχή της υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Αντίγραφο 1ης σελ. τραπεζικού βιβλιαρίου

Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού

Η αίτηση για την παροχή της υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Αντίγραφο 1ης σελ. τραπεζικού βιβλιαρίου

Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού

-


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • -

Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Ύδρευση

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Ταυτότητας

2.Εκκαθαριστικό

3.Αντίγραφο τίτλου κυριότητας υδροδοτούμενου ακινήτου, Ε9


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση Παρoχής Ύδρευσης

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Δελτίο ταυτότητας


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση Διακοπής Παρoχής Ύδρευσης

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο τίτλου κυριότητας υδροδοτούμενου ακινήτου, Ε9

2.Αντίγραφο Ταυτότητας]


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση Αλλαγών Στοιχείων Ύδρευσης

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Ταυτότητα

2.Αντίγραφο Ε9

3.Υπεύθυνη Δήλωση

4.Δημοτική ενημερότητα (Εκκαθαριστικό,Ταυτότητα)


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση Βεβαίωσης μη Οφειλής Αρδευτικών Τελών

Λαικές Αγορές

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:


Εκτιμώμενος χρόνος: - | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς

Ληξιαρχείο

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο Ληξιαρχείο της κατάλληλης Δ.Ε. ή ηλεκτρονικά για τους ταυτοποιημένους χρήστες.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν αυτοπροσώπως ή άλλως έως 2 εργάσιμες ημέρες

Με αυτοπρόσωπη παρουσία της ενδιαφερομένης στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του τόπου τέλεσης του γάμου.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση της ενδιαφερομένης

2. Επίδειξη ταυτότητας της ενδιαφερομένης


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν

Η βάπτιση δηλώνεται με επιτόπια αυτοπρόσωπη παρουσία στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας δήλωσης της γεννήσεως του τέκνου ή στο Ληξιαρχείο τέλεσης της βαπτίσεως αυτού, ως εξής:

Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί ονοματοδοσία του τέκνου, γίνεται από τους  2 γονείς με τις ταυτότητες τους ή η παρουσία του ενός με θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου. Δεν υπάρχει πλέον προθεσμία για τη δήλωση βάπτισης.

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ονοματοδοσία του τέκνου, γίνεται από τον πατέρα ή τη μητέρα ή τον παππού ή τη γιαγιά ή τον ιερέα ή τον νονό.

Δεν υπάρχει πλέον προθεσμία για τη δήλωση βάπτισης.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του ιερέα, υπογραμμένη και από τους δύο γονείς

2.Ταυτότητα του δηλούντα ή των δηλούντων


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν


Έντυπο Αίτησης

Έντυπο Απόδοσης Δημοτικών Τελών

Ο γάμος δηλώνεται με επιτόπια παρουσία στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας τέλεσης, από τον ένα εκ των δύο συζύγων (με τις δύο ταυτότητες) ή τρίτο πρόσωπο (με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα ή  το δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου)

2.Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους

3.Βεβαίωση του Ι. Ναού θεωρημένη από τη Μητρόπολη (σε περίπτωση απώλειας της αρχικής δήλωσης τέλεσης)


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν 

 

Με αυτοπρόσωπη παρουσία του πατέρα ή της μητέρας ή του ιατρού ή της μαίας που παρεβρέθει στον τοκετό εντός 10 ημερών από την ημερομηνία γέννησης, στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του Μαιευτηρίου.

(Σε περίπτωση δικαστικής απόφασης, στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας κατοικίας των γονέων)


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου

2.Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων

3.Ληξιαρχική πράξη γάμου με πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων

4.Αίτηση


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν

Η δήλωση γίνεται με επιτόπια παρουσία από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του τόπου τέλεσης του γάμου ή στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας της κατοικίας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Απόφαση δικαστηρίου (και το διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής για θρησκευτικό γάμο)
2.Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μή Άσκησης ένδικων μέσων πρωτοδικείου
3.Παραίτηση από ένδικα μέσα.

4.Αίτηση


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν

Με επιτόπια παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητες τους στο ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας που έχει δηλωθεί η γέννηση ή στο ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας της έδρας του συμβολαιογράφου που την συνέταξε.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Πράξη του Συμβολαιογράφου

2.Αίτηση


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν

Με επιτόπια παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητες τους στο ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί η γέννηση ή στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας αυτών.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση – δήλωση ονοματοδοσίας στο Ληξιαρχείο

2.Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (και των δύο γονέων)


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν

Η δήλωση πράξης υιοθεσίας ανηλίκου γίνεται με επιτόπια παρουσία των θετών γονέων στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του τόπου κατοικίας αυτών:


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Απόφαση δικαστηριου με το πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται με επιτόπια παρουσία στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας της έδρας του συμβολαιογράφου, από τον ένα εκ των δύο συμβαλλομένων ή τον συμβολαιογράφο που το συνέταξε ή τρίτο πρόσωπο (με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου και αστυνομικές ταυτότητες

2. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν

Με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου ή δια αντιπροσώπου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί το γεγονός

Προθεσμία για τις μεταβολές 30 ημέρες.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Έγγραφα κατά περίπτωση που στηρίζεται η αίτηση και βεβαιώνουν τη διόρθωση ή τη μεταβολή

2.Αίτηση


Εκτιμώμενος χρόνος: Αυθημερόν

Δημοτολόγιο

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση της μητέρας

2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως τέκνου

3. Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι παραμένει άγαμη.

4. Φωτοτυπία Ταυτότητας.


Εκτιμώμενος χρόνος: Ποικίλλει | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (με την ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στο Δημοτολόγιo)

3.Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

4.Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (των γονέων) ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων από το Δήμο εγγραφής (άν δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του ίδιου Δήμου, απαιτείται Βεβαίωση μονίμου κατοικίας σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας)

5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι άγαμος και δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο κανενός Δήμου

6.Αστυνομική Ταυτότητα.


Εκτιμώμενος χρόνος: Ποικίλλει | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (με την ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στο Δημοτολόγιo)

3.Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

4.Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (των γονέων) ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων από το Δήμο εγγραφής (άν δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του ίδιου Δήμου, απαιτείται Βεβαίωση μονίμου κατοικίας σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας)

5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι άγαμος και δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο κανενός Δήμου

6.Αστυνομική Ταυτότητα.


Εκτιμώμενος χρόνος: Ποικίλλει | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

3.Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μόνο αν στο πιστοποιητικό τα στοιχεία είναι ελλιπή)

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τη λύση του γάμου στο περιθώριο για τους διαζευγμένους (μόνο αν δεν αναφέρονται τα στοιχεία αυτά στο πιστοποιητικό)

5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας)

6.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει μέχρι σήμερα θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

7.Αστυνομική Ταυτότητα

8. Αν υπάρχουν τέκνα και δεν εμφανίζονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως κάθε τέκνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την απόκτηση Βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο μας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας

2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών ή Λογαριασμό ΔΕΚΟ των δύο τελευταίων ετών (αν δεν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

3.Φωτοτυπία ταυτότητας.


Εκτιμώμενος χρόνος: Ποικίλλει | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας)

4.Αστυνομική Ταυτότητα

5. Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία από το πιστοποιητικό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει είτε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου είτε Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης που να πιστοποιούν τα στοιχεία που λείπουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την απόκτηση Βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο μας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας

2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών ή Λογαριασμό ΔΕΚΟ των δύο τελευταίων ετών (αν δεν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

3.Φωτοτυπία ταυτότητας.


Εκτιμώμενος χρόνος: Ποικίλλει | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία και των δύο συζύγων από το Δήμο εγγραφής τους (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

4.Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (όταν ο σύζυγος γράφεται στο Δημοτολόγιο από το Μητρώο Αρρένων του Δήμου μας ή με πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων άλλου Δήμου και δε φαίνεται εγγεγραμμένος στην οικογενειακή μερίδα των γονέων)

5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας)

6. Για την περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης και πιστοποιητικά από το Μητρώο Αρρένων (για τα αγόρια)

7.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης των γονέων του συζύγου ή αρνητική Βεβαίωση από το Δήμο (όταν ο σύζυγος γράφεται στο Δημοτολόγιο από το Μητρώο Αρρένων του Δήμου μας ή με πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων άλλου Δήμου)

8.Αστυνομική Ταυτότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την απόκτηση Βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο μας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας

2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών ή Λογαριασμό ΔΕΚΟ των δύο τελευταίων ετών (αν δεν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

3.Φωτοτυπία ταυτότητας.


Εκτιμώμενος χρόνος: Ποικίλλει | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση του συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

4.Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης (για την περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα)

5. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων (αν υπάρχουν ανήλικα  αγόρια)

6.Αστυνομική Ταυτότητα.


Εκτιμώμενος χρόνος: Ποικίλλει | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου

3.Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης

4.Αστυνομική Ταυτότητα.


Εκτιμώμενος χρόνος: - | Κόστος συναλλαγής: -


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή πρώτου βαθμού συγγενούς

2.Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Βιβλιάριο Ασθενείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1.Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Επίσης, τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται και από συγγενείς α’ βαθμού που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ίδια οικογενειακή μερίδα.


Εκτιμώμενος χρόνος: Ποικίλλει | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση του γονέα.

2.Αστυνομική ταυτότητα του γονέα

3.Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για το ανήλικο ότι η φωτογραφία που προσκομίζει εικονίζει τον υιό ή την κόρη αυτού αντιστοίχως

4.Πρόσφατη φωτογραφία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Προϋπόθεση, για τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αφού είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους ηλικίας. Ακόμη, απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.


Εκτιμώμενος χρόνος: Ποικίλλει | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2.Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος

3.Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, εφόσον δηλωθεί η ακριβής ημερομηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο θάνατος)

4.Υπεύθυνες Δηλώσεις δυο πολιτών (ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι συγγενής του θανόντος) με προτυπωμένο κείμενο για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος, οι οποίες απαιτούνται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Α) Όταν υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, αλλά δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντος. Δηλαδή, από την έρευνα που έχει διενεργηθεί, δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό.

Β) Για άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων ούτε σε άλλο Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας, παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος

β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη δημοσιευμένη και επικυρωμένη

γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος

δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.


Εκτιμώμενος χρόνος: Ποικίλλει | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς


Έντυπο Αίτησης

Αίτηση

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις:

1.Αν ο θανών ήταν άγαμος

2.Αν ο θανών ήταν έγγαμος χωρίς παιδιά

3.Αν ο θανών ήταν έγγαμος με παιδιά 

Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Δικαιολογητικά


Εκτιμώμενος χρόνος: Εντός 15 ημερών | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Δικαιολογητικά


Εκτιμώμενος χρόνος: Εντός 5 ημερών | Κόστος συναλλαγής: Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Δικαιολογητικά


Εκτιμώμενος χρόνος:Εντός 10 ημερών από την επιστροφή του φακέλου από το υγειονομικό (χορηγείται από τη ΔΚ) | Κόστος συναλλαγής: Παράβολο Α. Διάρκειας μέχρι και ένα (1) έτος, 75,00 €, Β. Διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, 150,00 €, Γ. Διάρκειας από τρία (3) έτη και άνω, 300,00 €

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Δικαιολογητικά


Εκτιμώμενος χρόνος:ΑΝΕΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ) | Κόστος συναλλαγής: Ατελώς

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Δικαιολογητικά


Εκτιμώμενος χρόνος:Εντός 5 ημερών | Κόστος συναλλαγής: Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Δικαιολογητικά


Εκτιμώμενος χρόνος:Εντός 10 ημερών | Κόστος συναλλαγής:Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας

Close Search Window