Οι Σχολικές Επιτροπές, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους Δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συστήνονται αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές για καθεμία Δημοτική Κοινότητα (παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010).

Η απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης από τον οικείο Δήμο. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, καθίσταται καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Σχολικών Επιτροπών που συγχωνεύθηκαν (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010).

 

Σύνθεση & Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικών Επιτροπών
Αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών

Close Search Window