Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους (όπως αναγράφεται στο τρίτο µέρος της απόφασης ανακήρυξης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, κατά το άρθρο 44 του Ν. 3852/ 2010) και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου (παρ.1 άρθρο 64 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

 Δημοτικό Συμβούλιο
1η Συνεδρίαση – Διενέργεια Εκλογών
Αριθμός Μελών
Αρμοδιότητες
Κανονισμός Λειτουργίας ΔΣ Διρφύων-Μεσσαπίων
Σύνθεση ΔΣ Διρφύων-Μεσσαπίων
Close Search Window