Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε Δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε Δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε Δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001- 30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε Δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε Δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε Δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε Δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους (παρ.2 άρθρο 7 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’). Βάσει του πληθυσμού του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων αποτελείται από 27 μέλη, η σύνθεση του οποίου παρατίθεται αναλυτικά και ανά συνδυασμό στις επόμενες υποενότητες.

Η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 έγινε την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014 με την έναρξη της δημοτικής περιόδου, ενώ θα γίνει και την Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017, κατά το τρίτο έτος αυτής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Close Search Window