Η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 έγινε την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014 με την έναρξη της δημοτικής περιόδου και θα γίνει ξανά την Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017, κατά το τρίτο έτος αυτής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Στην πρώτη συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του. Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου (παρ.1 άρθρο 64 Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).

Ο ειδικός γραμματέας τηρεί πρακτικό μόνο για την εκλογή του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του Προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. (παρ.2 άρθρο 74 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

Close Search Window