Στην παρ.4 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον Κανονισμό Λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.

Η θέσπιση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ Διρφύων-Μεσσαπίων έγινε με την υπ’ αριθμ. 92/31-05-2011 απόφαση του ΔΣ Διρφύων-Μεσσαπίων

Close Search Window