Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ,Υδρονομείς, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για τις Κοινότητες  Πολιτικών και  Μακρυκάπας , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ. 5820/5-5-2022 ανακοίνωση ΑΔΑ:60ΝΥΩ92-4Σ2.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων δείτε τα  κάτωθι συνημμένα αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_stamped_ΑΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

 

Δημοσίευση: 5/05/22 12:01 ΜΜ

Close Search Window