Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟY συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(protokollo@ddm.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων, Αβάντων 18 – Ψαχνά 344 00, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κου Μπαρσάκη Σπυρίδωνα (τηλ.
επικοινωνίας: 22283-50223-224).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων :19/5/2022 έως και 30/5/2022 .

ΕΝΤΥΠΑ :

ΣΟΧ1_22_ADA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

Δημοσίευση: 18/05/22 11:48 ΠΜ

Close Search Window