Όνομα υπηρεσίας

Διαδικασία

Δικαιολογητικά

Εκτιμώμενος χρόνος

Κόστος συναλλαγής

Έντυπα

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας άγαμης μητέρας.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.

1. Αίτηση της μητέρας

2. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως τέκνου

3. Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι παραμένει άγαμη.

4. Φωτοτυπία Ταυτότητας.

Ποικίλλει Ατελώς Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Εγγραφή ενήλικου άγαμου άνδρα στο Δημοτολόγιο, όταν είναι εγγεγραμμένος μόνο στο Μητρώο Αρρένων.

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (με την ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στο Δημοτολόγιo)

3.Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

4.Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (των γονέων) ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων από το Δήμο εγγραφής (άν δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του ίδιου Δήμου, απαιτείται Βεβαίωση μονίμου κατοικίας σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας)

5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι άγαμος και δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο κανενός Δήμου

6.Αστυνομική Ταυτότητα.

Ποικίλλει Ατελώς Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Μεταδημότευση ενήλικου άγαμου άνδρα στο Δημοτολόγιο.

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό γέννησης για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

3.Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μόνο αν στο πιστοποιητικό τα στοιχεία είναι ελλιπή)

4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας)

5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει μέχρι σήμερα θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

6.Αστυνομική Ταυτότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την απόκτηση Βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο μας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας

2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών ή Λογαριασμό ΔΕΚΟ των δύο τελευταίων ετών (αν δεν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

3.Φωτοτυπία ταυτότητας.

Ποικίλλει Ατελώς Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία ατόμων, σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους.

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

3.Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μόνο αν στο πιστοποιητικό τα στοιχεία είναι ελλιπή)

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τη λύση του γάμου στο περιθώριο για τους διαζευγμένους (μόνο αν δεν αναφέρονται τα στοιχεία αυτά στο πιστοποιητικό)

5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας)

6.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει μέχρι σήμερα θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

7.Αστυνομική Ταυτότητα

8. Αν υπάρχουν τέκνα και δεν εμφανίζονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως κάθε τέκνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την απόκτηση Βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο μας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας

2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών ή Λογαριασμό ΔΕΚΟ των δύο τελευταίων ετών (αν δεν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

3.Φωτοτυπία ταυτότητας.

Ποικίλλει Ατελώς Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον ίδιο Δήμο.

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας)

4.Αστυνομική Ταυτότητα

5. Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία από το πιστοποιητικό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει είτε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου είτε Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης που να πιστοποιούν τα στοιχεία που λείπουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την απόκτηση Βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο μας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας

2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών ή Λογαριασμό ΔΕΚΟ των δύο τελευταίων ετών (αν δεν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

3.Φωτοτυπία ταυτότητας.

Ποικίλλει Ατελώς Αίτηση

Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου και άνοιγμα οικογενειακής μερίδας.

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία και των δύο συζύγων από το Δήμο εγγραφής τους (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

4.Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (όταν ο σύζυγος γράφεται στο Δημοτολόγιο από το Μητρώο Αρρένων του Δήμου μας ή με πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων άλλου Δήμου και δε φαίνεται εγγεγραμμένος στην οικογενειακή μερίδα των γονέων)

5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας)

6. Για την περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης και πιστοποιητικά από το Μητρώο Αρρένων (για τα αγόρια)

7.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης των γονέων του συζύγου ή αρνητική Βεβαίωση από το Δήμο (όταν ο σύζυγος γράφεται στο Δημοτολόγιο από το Μητρώο Αρρένων του Δήμου μας ή με πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων άλλου Δήμου)

8.Αστυνομική Ταυτότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την απόκτηση Βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο μας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας

2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών ή Λογαριασμό ΔΕΚΟ των δύο τελευταίων ετών (αν δεν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

3.Φωτοτυπία ταυτότητας.

Ποικίλλει Ατελώς Αίτηση

Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι Δημότης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση του συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

4.Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης (για την περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα)

5. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων (αν υπάρχουν ανήλικα  αγόρια)

6.Αστυνομική Ταυτότητα.

Ποικίλλει Ατελώς Αίτηση

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας, μετά από απόκτηση τέκνου εντός Συμφώνου Συμβίωσης.

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.

1.Αίτηση

2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου

3.Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης

4.Αστυνομική Ταυτότητα.

Αίτηση

Χορήγηση Πιστοποιητικών Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης, Εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων, Ιθαγένειας, Εντοπιότητας.

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ.

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή πρώτου βαθμού συγγενούς

2.Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Βιβλιάριο Ασθενείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1.Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Επίσης, τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται και από συγγενείς α’ βαθμού που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ίδια οικογενειακή μερίδα.

Ποικίλλει Ατελώς Αίτηση

Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκων

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ

1.Αίτηση του γονέα.

2.Αστυνομική ταυτότητα του γονέα

3.Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για το ανήλικο ότι η φωτογραφία που προσκομίζει εικονίζει τον υιό ή την κόρη αυτού αντιστοίχως

4.Πρόσφατη φωτογραφία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Προϋπόθεση, για τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αφού είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους ηλικίας. Ακόμη, απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.

Ποικίλλει Ατελώς Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2.Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος

3.Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, εφόσον δηλωθεί η ακριβής ημερομηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο θάνατος)

4.Υπεύθυνες Δηλώσεις δυο πολιτών (ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι συγγενής του θανόντος) με προτυπωμένο κείμενο για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος, οι οποίες απαιτούνται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Α) Όταν υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, αλλά δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντος. Δηλαδή, από την έρευνα που έχει διενεργηθεί, δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό.

Β) Για άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων ούτε σε άλλο Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας, παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος

β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη δημοσιευμένη και επικυρωμένη

γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος

δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Ποικίλλει Ατελώς Αίτηση

Υπεύθυνες Δηλώσεις:

1.Αν ο θανών ήταν άγαμος

2.Αν ο θανών ήταν έγγαμος χωρίς παιδιά

3.Αν ο θανών ήταν έγγαμος με παιδιά 

Close Search Window