Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προσκλήσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων|

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ψαχνά, 27 Ιανουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ: 1003

Δ/νση:

Τ.Κ.:

Τηλ.:

Πληρ.

e-mail

Αβάντων 18 Ψαχνά

34400

2228350219, 222, 248

Τζαβάρα Ευαγγελία

dioikisi@ddm.gov..gr

 

 

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

(ως ο συνημμένος πίνακας)

 

 • ΔΗΜΑΡΧΟ
 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
 • ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ Δ.Σ.
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και  τηλεφωνικά)  Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  στις 8 Φεβρουαρίου 2021,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 17:00 έως 19:00 μ.μ  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με :

α)  τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, β) το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76)  και γ) την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), όπως ισχύουν για διατύπωση γνώμης  στα  παρακάτω θέματα :

 1. Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων οικονομικού έτους 2021.
 2. Διατύπωση γνώμης και υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων οικονομικού έτους 2021.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί “δια περιφοράς” την επόμενη ημέρα,  Τρίτη  09  Φεβρουαρίου 2021 κατά τις ίδιες ώρες 17:00 έως 19:00 μ.μ..

Σχετική ενημέρωση για τα θέματα της συνεδρίασης (Τεχνικό Πρόγραμμα, Πίνακες Προϋπολογισμού έτους 2021) θα αναρτηθούν στον στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας :  https://ddm.gov.gr

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

 1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.
 2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη επτά  (7) εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση.
 3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
 4. Δεν απαιτείται η λήψη διακριτής, εκ των προτέρων απόφασης, με την οποία τα μέλη θα αποφαίνονται για τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίασης δια περιφοράς, αλλά θεωρείται ότι η συναίνεση εξασφαλίζεται με την, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πρόσκληση, συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση, δηλαδή με το εάν έστω και σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζουν συνολικά, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε δηλώσουν έστω ότι απέχουν από τη ψηφοφορία (δήλωση παρόν) ή και από τη συνεδρίαση, τουλάχιστον, τα δύο τρίτα των μελών του συλλογικού οργάνου.
 5. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση και το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας.
 6. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν την γραπτή πρόταση, τοποθέτησή και  ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη στο ειδικό έντυπο ψηφοφορίας και να το αποστείλουν με email, το αργότερο μέχρι την ώρα σύγκλησης της απιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση.
 7. Ειδικότερα, η ψήφος του κάθε μέλους (υπέρ, κατά, λευκό, παρών) θα αποτυπώνεται στο ειδικό έντυπο ψηφοφορίας και θα αποστέλλεται στο mail της γραμματείας  dioikisi@ddm.gov.gr. Οι τοποθετήσεις και απόψεις των μελών που θα αποτυπωθούν στο ειδικό έντυπο ψηφοφορίας θα καταχωρηθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.
 8. Μέλη που δεν διαθέτουν mail μπορούν να ενημερώνουν την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφο τους και τη γνώμη τους τηλεφωνικά στο τηλ. 2228350218, ή να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου τις προτάσεις εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της συνεδρίασης.
 9. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης ,
 10. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο και γνώμη κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 11. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 12. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο πριν από την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα της συνεδρίασης.                           

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δημοσίευση: 27/01/21 4:19 ΜΜ

Close Search Window