Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Κατά των κατωτέρω πινάκων , επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο ( Ημερομηνία Ανάρτησης 21/6/2024) . Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

1_. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 201)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 201_ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 201_ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 201_ΑΔΑ

2_. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 202). ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 202_ΑΔΑ

3_. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 203)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 203_ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 203_ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 203_ΑΔΑ

4_. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 204)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 204_ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 204_ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 204_ΑΔΑ

5_. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 205)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 205_ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 205_ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 205_ΑΔΑ

 

Δημοσίευση: 21/06/24 1:50 ΜΜ

Close Search Window