Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς , μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους , ήτοι από την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023. Η αντίρρηση θα υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά στο email protokollo@ddm.gov.gr είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου (Αβάντων 18 Ψαχνά Ευβοίας)

Δημοσίευση: 23/08/23 2:56 ΜΜ

Close Search Window