Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προκηρύξεις Προσλήψεων|

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 11359/02-08-2023 Ανακοίνωση , το παράρτημα και η αίτηση, που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκαοκτώ (18)  ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (3 μερικής και 15 πλήρους απασχόλησης) για διδακτικό έτος 2023-2024 .

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων Αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Πέμπτη  3 Αυγούστου 2023 έως και Πέμτπη 17 Αυγούστου 2023 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην ακόλουθη διεύθυνση: (Αβάντων 18 – Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ 34600)  , απευθύνοντάς την στο Γραφείο  Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ Σπυρίδωνα Μπαρσάκη (τηλ. επικοινωνίας: 22283-50223, 50224), είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: protokollo@ddm.gov.gr

   Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 2023-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Δημοσίευση: 2/08/23 12:49 ΜΜ

Close Search Window