Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/2006, η Σχολική Επιτροπή αποτελείται από 5 έως 15 μέλη τα οποία, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:

-Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα

-Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας

-Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014).

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, τα οποία είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας.

Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή άλλο αιρετό ή μη μέλος που ορίζεται από αυτούς.

Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών μπορεί να είναι και ο εκάστοτε διευθυντής (ως μη αιρετό μέλος), τον οποίο όμως ορίζει ο Δήμαρχος, ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας (παρ.1 άρθρο 11 Ν.2130/1993).

Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Όταν κάποιο μέλος της Σχολικής Επιτροπής αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να προτείνεται η αντικατάστασή του είτε από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, είτε από το διευθυντή του σχολείου (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/2006).

Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.1566/85 και του Αστικού Κώδικα (παρ.1 άρθρο 53 Ν.1566/85).

Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται, και μετά την επανάληψη των εκλογών, η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη Σχολική Επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων (παρ.2 άρθρο 53 Ν.1566/85).

Ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, μεριμνά μόνο για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να ιδρυθεί αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.1566/85 (παρ.14 άρθρο 53 Ν.1566/85).

Τα πρόσωπα που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ως εκπρόσωποι των γονέων στη Σχολική Επιτροπή, γνωστοποιούνται στο Δήμο ή στην Κοινότητα με έγγραφο του Δ.Σ. του συλλόγου ή, αν δεν υπάρχει διοίκηση, με έγγραφο της εφορευτικής επιτροπής που διενήργησε την εκλογή. Το έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του πρακτικού της γενικής συνέλευσης, επικυρωμένο από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής (Εγκ. ΥΠΕΠΘ Δ4/778/19-12-1985).

Close Search Window