Σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη (παρ.3 άρθρο 8 Ν.3852/2010).

Όργανα της Τοπικής Κοινότητας είναι:

Α. Σε Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους: ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας.

Β. Σε Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες κατοίκους:

α) 3μελές Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,

β) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

Από το νόμο ορίζεται ότι τόσο Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας όσο και Πρόεδρος του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος στην Τοπική Κοινότητα συνδυασμού, ανεξαρτήτως του συνδυασμού που πλειοψήφησε στο Δήμο, που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και, σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι πρώτος στη δικαστική απόφαση της ανακήρυξης (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.49/74572/29.12.2010).

Close Search Window