Με την Καλλικρατική Μεταρρύθμιση εισάγεται ο θεσμός των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων.

∆ηµοτικές Κοινότητες αποτελούν:

-Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα, εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 2000 κατοίκους. Συγκεκριµένα, Δηµοτικές Κοινότητες είναι:

• οι ΟΤΑ που καταργήθηκαν και οι οικισµοί που προσαρτήθηκαν στους ∆ήµους και στις Κοινότητες, οι οποίοι συστήθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν.2539/ 1997 («Πρόγραµµα Καποδίστριας»)

• οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων 1416/ 1984 (Α’ 18) και 1622/ 1986 (Α’ 92).

-Οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΔ 410/1995, εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 2000 κατοίκους (π.χ. σύσταση ∆ήµου Ωρωπού, µε το ΠΔ 210/2002)

-Οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που συνενώθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 και δεν αποτελούνταν από τοπικά διαµερίσµατα, εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 2000 κατοίκους (π.χ. πρώην ∆ήµος ∆άφνης και πρώην ∆ήµος Υµηττού)

-Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα των νησιωτικών ∆ήµων, εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 1000 κατοίκους (π.χ. ∆ηµοτική Κοινότητα Καλλιµασιάς του νησιωτικού ∆ήµου Χίου)

-Πρώην Κοινότητες ή τοπικά διαµερίσµατα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν ∆ήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010, ανεξαρτήτως του αριθµού των κατοίκων αυτών (π.χ. πρώην Κοινότητα ∆ονούσας)

-Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνταν οι ∆ήµοι που στην έδρα τους έχουν πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων (άρθρο 117 του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων). Τα δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων μπορούν να ανευρεθούν στα ακόλουθα ΦΕΚ: Αθηναίων (Α’ 246/ 1981), Θεσσαλονίκης (Α’ 74/ 1981), Πειραιά (Α’ 100/1982), Πατρέων (Α’ 154/1994), Ηρακλείου Κρήτης (Α’ 185/2006), Λαρισσαίων (Α’ 193/2006), και Περιστερίου (Α’ 198/2006). Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος Καλλιθέας δεν διαιρείται σε Δηµοτικές Κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν.3852/ 2010 καθώς, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του πραγµατικού (de facto) πληθυσµού, έχει κάτω από 100.000 κατοίκους και, εποµένως, οι διατάξεις του ΠΔ 176/2006 (Α΄185) παύουν να ισχύουν (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.14/15641/17.04.2014 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Τοπικές Κοινότητες αποτελούν:

-Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2000 κατοίκους. Συγκεκριµένα, τα τοπικά διαµερίσµατα είναι:

• οι ΟΤΑ που καταργήθηκαν και οι οικισµοί που προσαρτήθηκαν στους ∆ήµους και τις Κοινότητες, οι οποίοι συστήθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν.2539/1997 («Πρόγραµµα Καποδίστριας»)

• οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 1416/1984 (Α’ 18) και 1622/1986 (Α’ 92).

-Οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΔ 410/ 1995, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2000 κατοίκους

-Οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες που συνενώθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 και δεν αποτελούνται από Δηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2000 κατοίκους

-Τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα των νησιωτικών ∆ήµων, εφόσον έχουν πληθυσµό έως 1000 κατοίκους (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.14/15641/17.04.2014 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Close Search Window