Το Συμβούλιο στα όρια της Τοπικής Κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διατυπώνει γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο για:

α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα,

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας,

ε) την εκμίσθωση, χωρίς δημοπρασία, δημοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας,

στ) την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας.

2.Προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και, γενικά, των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του

β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

3.Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

4.Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για Τοπική Κοινότητα, γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Συμβουλίου.

5.Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας (παρ.1-5 άρθρο 84 Ν.3852/2010).

Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του (άρθρο 86 παρ.4 Ν.3852/2010).

Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την οικεία Οικονομική Επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου (άρθρο 86 παρ.2 Ν.3852/2010).

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από:

i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων,

ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,

iii. τη σύναψη δανείων,

iv. τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και

v. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού (παρ.6 άρθρο 84 Ν.3852/2010).

Αν για οποιονδήποτε λόγο το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο Δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου Αντιδημάρχου (παρ.7 άρθρο 84 Ν.3852/2010).

Στις Τοπικές Κοινότητες στις οποίες εκλέγεται Τοπικός Εκπρόσωπος, αυτός ασκεί και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (παρ.8 άρθρο 84 Ν.3852/2010).

Close Search Window