Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε
Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την
κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για
όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και
προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε
επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.
Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι
πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα
οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία,
έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και
χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.
Συγχρόνως τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής
υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση
εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την
επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας η
οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη
παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό,
ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Πολλά Κέντρα Κοινότητας ορεινών ή νησιωτικών Δήμων διαθέτουν και κινητή
μονάδα που εξυπηρετεί τους πολίτες των πιο απομακρυσμένων περιοχών οι
οποίοι δεν χρειάζεται έτσι να μετακινηθούν στην έδρα του Δήμου.
Στα Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα για Ρομά και Μετανάστες οι
αντίστοιχοι πληθυσμοί μπορούν να απευθύνονται για πιο εξειδικευμένες
υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και
την πλήρη κοινωνική τους ένταξη.
Τα Κέντρα Κοινότητας, επομένως, είναι οι αισθητήρες κάθε Δήμου για όλες
τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης.
Το Κέντρο Κοινότητας  είναι  μια νέα δομή, ένα σημείο όπου οι
ωφελούμενοι θα καταγράφονται, θα λένε το πρόβλημά τους και θα μπορούν να
λάβουν πληροφορίες σε θέματα κοινωνικής προστασίας. Πρόκειται για την
πρώτη επαφή των ωφελούμενων με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Θα
λειτουργεί ως δομή υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης των πολιτών, θα
παραπέμπει τους δημότες σε κοινωνικά προγράμματα σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο, θα συντονίζει τις δράσεις κοινωνικής ένταξης και θα
παρακολουθεί την πορεία των ωφελούμενων.  Με τη λειτουργία του
επιδιώκεται η υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα
κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή, με
στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε
μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Λειτουργεί από
τον Μάιο και ήδη προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής,
υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και δράσεις κοινωνικής αρωγής και
συμπαράστασης. Το  Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων θα
παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί μια
συνολική προσέγγιση του κάθε ωφελούμενου ξεχωριστά, μέσω παραπομπών των
ωφελούμενων ατόμων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (ΟΤΑ, εθελοντικές
οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα) για την εξυπηρέτηση των
αναγκών τους.

Ωφελούμενοι είναι κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες,
παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού και γενικότερα
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Ποιές είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας
 εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά καταγράφοντας τα απαραίτητα στοιχεία
για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την
απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη
διαδικασία αυτή
 σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές Υπηρεσίες που συμβάλλουν
στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην
απασχόληση
 ανάπτυξη συνεργασιών με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία
 δημιουργία δικτύων μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που
υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο.
Ποιές είναι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες
Αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας Σαμοθράκης, ανά άξονα λειτουργίας,
αποτελούν τα εξής:
Α. Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
-Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και
κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό
επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το
Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα
Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα
της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α.
-Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία
υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
φροντίζοντας τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, όσο και για την
συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.
Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
-Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες  Δομές
Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί,
Προγράμματα για Ηλικιωμένους.
-Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ.
ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις
απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας
β) σε φορείς της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
-Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας για την ένταξη των ανέργων.
Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτική επικοινωνία με φορείς
εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια,
ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή
επιχειρηματικών ομάδων, κλπ).
Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων
Το Κέντρο Κοινότητας αποσκοπεί στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μέσω
της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά
εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και παροχή
συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και
οικογένειες, μέσω της ανάπτυξης δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και
μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε
συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (ΚΔΑΠ, παιδικό
σταθμό, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή
γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος).
Επίσης θα προσφέρει προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών
για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση
δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής
και στήριξης.
Θα διοργανώσει εκδηλώσεις με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό
περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών
πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης,
δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί
σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων
για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής.
Αρμοδιότητα του είναι επίσης η συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.
Τέλος, θα αναπτύξει Δίκτυο Εθελοντισμού που, είτε θα συνδράμει το
προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά περίπτωση, είτε θα συμβάλλει στις
δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες
και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών.

Close Search Window