Είδος εγγράφου ή υπηρεσίας

Διαδικασία

Δικαιολογητικά

 

Xρόνος διεκπεραίωσης

Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως- γάμου – συμφώνου συμβίωσης – θανάτου

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο Ληξιαρχείο της κατάλληλης Δ.Ε. ή ηλεκτρονικά για τους ταυτοποιημένους χρήστες.

Αίτηση

Αυθημερόν αυτοπροσώπως ή άλλως έως 2 εργάσιμες ημέρες

Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης που τέλεσε γάμο προ της 18/2/1983

Με αυτοπρόσωπη παρουσία της ενδιαφερομένης στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του τόπου τέλεσης του γάμου.

1.Αίτηση της ενδιαφερομένης

2. Επίδειξη ταυτότητας της ενδιαφερομένης

Αυθημερόν

Δήλωση Βάπτισης

Η βάπτιση δηλώνεται με επιτόπια αυτοπρόσωπη παρουσία στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας δήλωσης της γεννήσεως του τέκνου ή στο Ληξιαρχείο τέλεσης της βαπτίσεως αυτού, ως εξής:

Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί ονοματοδοσία του τέκνου, γίνεται από τους  2 γονείς με τις ταυτότητες τους ή η παρουσία του ενός με θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου. Δεν υπάρχει πλέον προθεσμία για τη δήλωση βάπτισης.

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ονοματοδοσία του τέκνου, γίνεται από τον πατέρα ή τη μητέρα ή τον παππού ή τη γιαγιά ή τον ιερέα ή τον νονό.

Δεν υπάρχει πλέον προθεσμία για τη δήλωση βάπτισης.

1.Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του ιερέα, υπογραμμένη και από τους δύο γονείς

2.Ταυτότητα του δηλούντα ή των δηλούντων

Αυθημερόν

Δήλωση γάμου

Ο γάμος δηλώνεται με επιτόπια παρουσία στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας τέλεσης, από τον ένα εκ των δύο συζύγων (με τις δύο ταυτότητες) ή τρίτο πρόσωπο (με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης.

1.Δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα ή  το δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου)

2.Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους

3.Βεβαίωση του Ι. Ναού θεωρημένη από τη Μητρόπολη (σε περίπτωση απώλειας της αρχικής δήλωσης τέλεσης)

Αυθημερόν

Δήλωση Γέννησης

Με αυτοπρόσωπη παρουσία του πατέρα ή της μητέρας ή του ιατρού ή της μαίας που παρεβρέθει στον τοκετό εντός 10 ημερών από την ημερομηνία γέννησης, στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του Μαιευτηρίου.

(Σε περίπτωση δικαστικής απόφασης, στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας κατοικίας των γονέων)

1.Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου

2.Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων

3.Ληξιαρχική πράξη γάμου με πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων

4.Αίτηση

Αυθημερόν

Δήλωση διαζυγίου

Η δήλωση γίνεται με επιτόπια παρουσία από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του τόπου τέλεσης του γάμου ή στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας της κατοικίας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

1.Απόφαση δικαστηρίου

(και το διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής για θρησκευτικό γάμο)
2.Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μή Άσκησης ένδικων μέσων πρωτοδικείου
3.Παραίτηση από ένδικα μέσα.

4.Αίτηση

Αυθημερόν

Δήλωση πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου

Με επιτόπια παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητες τους στο ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας που έχει δηλωθεί η γέννηση ή στο ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας της έδρας του συμβολαιογράφου που την συνέταξε.

1.Πράξη του Συμβολαιογράφου

2.Αίτηση

Αυθημερόν

Δήλωση πράξης ονοματοδοσίας

 Με επιτόπια παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητες τους στο ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί η γέννηση ή στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας αυτών.

1.Αίτηση – δήλωση ονοματοδοσίας στο Ληξιαρχείο

2.Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (και των δύο γονέων)

Αυθημερόν

Δήλωση πράξης υιοθεσίας

Η δήλωση πράξης υιοθεσίας ανηλίκου γίνεται με επιτόπια παρουσία των θετών γονέων στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του τόπου κατοικίας αυτών:

1.Απόφαση δικαστηριου με το πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής

Αυθημερόν

Δήλωση συμφώνου συμβίωσης

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται με επιτόπια παρουσία στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας της έδρας του συμβολαιογράφου, από τον ένα εκ των δύο συμβαλλομένων ή τον συμβολαιογράφο που το συνέταξε ή τρίτο πρόσωπο (με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).

1.Συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου και αστυνομικές ταυτότητες

2. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους

Αυθημερόν

Διόρθωση – Μεταβολή στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

 Με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου ή δια  αντιπροσώπου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί το γεγονός

Προθεσμία για τις μεταβολές 30 ημέρες.

1.Έγγραφα κατά περίπτωση που στηρίζεται η αίτηση και βεβαιώνουν τη διόρθωση ή τη μεταβολή

2.Αίτηση

Αυθημερόν

Close Search Window