Όνομα υπηρεσίας

Διαδικασία

Δικαιολογητικά

 

Εκτιμώμενος χρόνος εξυπηρέτησης

Κόστος συναλλαγής

Έκδοση Προέγκρισης Ίδρυσης Κ.Υ.Ε 

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Αίτηση – Δικαιολογητικά

 

Εντός 15 ημερών

 

Ατελώς

Έκδοση Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Αίτηση – Δικαιολογητικά

 

 

Εντός 5 ημερών

Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας

Έκδοση Άδειας Χρήσης μουσικών οργάνων

 

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Αίτηση – Δικαιολογητικά

 

 

Εντός 10 ημερών από την επιστροφή του φακέλου από το υγειονομικό (χορηγείται από τη ΔΚ)

Παράβολο

Α. Διάρκειας μέχρι και ένα (1) έτος, 75,00 €

Β. Διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, 150,00 €

Γ. Διάρκειας από τρία (3) έτη και άνω, 300,00 €

Έκδοση Άδειας Πρόσθετης Πράξης Προσδιορισμού Εξυπηρετούμενων Ατόμων

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Αίτηση – Δικαιολογητικά

ΑΝΕΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ)

 

ΑΤΕΛΩΣ

Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Αίτηση – Δικαιολογητικά

 

 

Εντός 5 ημερών

Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας

Αντικατάσταση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Αίτηση – Δικαιολογητικά

 

 

Εντός 10 ημερών

Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας

Close Search Window