Ανακοινώσεις|

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 η οποία αφορά τις δράσεις:

  • 4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (ίδρυση μετεγκατάσταση ανέγερση επέκταση αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, αγορά καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού, εγκατάσταση πολυετών φυτειών, περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, αγορά καινούριου μελισσοκομικού αυτοκινήτου κ.α.)
  • 4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος (φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, καυστήρες βιομάζας, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων κ.α.)

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι ένταξης στις παραπάνω δράσεις είναι φυσικά πρόσωπα 18 έως 61 ετών τα οποία έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2017, νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συν/κου δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λ.π.).  

 

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας ένταξης στο μέτρο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον ιστότοπο www.ependyseis.gr από τις 21/12/2017 έως 2/4/2018. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή και σε χρονικό διάστημα το αργότερο 15 ημερών από την οριστικοποίηση της, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας.

 

Προϋπολογισμός επένδυσης – Ύψος ενίσχυσης

Για την δράση 4.1.1 ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση στήριξης φτάνει έως τα 500.000€ για τα υποψήφια φυσικά ή νομικά πρόσωπα και έως το 1.000.000€ για τις επενδύσεις συλλογικών σχημάτων.

            Για την δράση 4.1.3 ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση στήριξης φτάνει έως τα 200.000€ για τα υποψήφια φυσικά ή νομικά πρόσωπα και έως το 500.000€ για τις επενδύσεις συλλογικών σχημάτων

Η ενίσχυση ανά δικαιούχο χορηγείται με την μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου σε εξοφλημένες δαπάνες και το ύψος της κυμαίνεται από 40% έως 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του προγράμματος μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΠΑΑΤ (www.minagric.gr) ή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Εύβοιας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής)

Δημοσίευση: 20/12/17 12:40 ΜΜ

Close Search Window