Ανακοινώσεις|

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων της δράσης 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 η οποία έχει σαν στόχο την μείωση της ρύπανσης των νερών από νιτρικά ιόντα και άλλες ρυπογόνες εισροές.

Δικαιούχοι – Δεσμεύσεις δικαιούχων – Ύψος ενίσχυσης

Δικαιούχοι ένταξης στην παραπάνω δράση είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αγροτεμάχια που εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2017 ως αρδευόμενα. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν στις ενταγμένες στην δράση εκτάσεις μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δεσμεύσεις:

  • Δέσμευση Α: Αγρανάπαυση σε ποσοστό 30% τουλάχιστον της συνολικής έκτασης
  • Δέσμευση Β: Αμειψισπορά σε ποσοστό 30% τουλάχιστον της συνολικής έκτασης
  • Δέσμευση Γ: Χλωρά λίπανση (αφορά δενδρώδεις καλλιέργειες)
  • Δέσμευση Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και η ενίσχυση υπολογίζεται ανάλογα με την έκταση και μπορεί να φτάσει τα 60€ ανά στρέμμα

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα από 15/1/2018 έως και 16/2/2018 ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της δράσης μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΠΑΑΤ (www.minagric.gr) ή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Εύβοιας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής)

Δημοσίευση: 12/01/18 3:20 ΜΜ

Close Search Window