Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη τα οποία, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/06 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014).

Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης του Δημάρχου ως ορισμένου μέλους που, αυτοδικαίως, καθίσταται και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014).

Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος μπορούν να εκλεγούν και μη αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΥΠΕΣΔΔΑ Εγκύκλιος 8/5236/26.01.2007).

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/06 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014).

Μετά την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής την 1η Σεπτεμβρίου 2014, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 144/24-09-2014, 17/30-01-2015,  9/28-01-2016174/23-11-2016 και 50/29-03-2017 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων, έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος ΔΣ

Μύταλα Ευαγγελία

Αντιπρόεδρος ΔΣ

Μιχελής Αντώνιος

Μέλη ΔΣ

1) Μύταλα – Τζεράνη Ευαγγελία, Δημοτική Σύμβουλος (από την πλειοψηφία Δ.Σ.), με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο Κεραμιδά Ανάργυρο (από την πλειοψηφία Δ.Σ.)

2) Μακρής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος (από την πλειοψηφία Δ.Σ.), με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο Μουρτζιλάκη Στέργιο (από την πλειοψηφία Δ.Σ.)

3) Στούπας Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος (από την πλειοψηφία Δ.Σ.), με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο Καλαβρή Κωνσταντίνο (από την πλειοψηφία Δ.Σ.)

4) Μιχελής Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος (από την πλειοψηφία Δ.Σ.), με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο Ράζο Ιωάννη (από την πλειοψηφία Δ.Σ.)

5) Μπουροδήμος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (από τη μειοψηφία Δ.Σ.), με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο Κουλοχέρη Ανδρέα (από τη μειοψηφία Δ.Σ.)

6) Τζάθα Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος (από τη μειοψηφία Δ.Σ.), με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο Γάτο Απόστολο (από τη μειοψηφία Δ.Σ.)

7) Κατσίκα – Λαφαζάνη Ανθούλα, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος το δημότη Μπακούτη Γεώργιο

8) Σαρρής Παναγιώτης, δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τη δημότισσα Διακουμή – Κούρνη Ευαγγελία

9) Βουκούτης Αναστάσιος, δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τη δημότισσα Μπισμπικοπούλου Βασιλική

10) Μπαράκος Μιλτιάδης, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος το δημότη Γκίκα Νικόλαο

11) Κουμούση Ελένη, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος το δημότη Βουρδάνο Αντώνιο (το ΝΠΔΔ δεν απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) υπαλλήλους).

Close Search Window