Συγκρότηση – Μέλη – Εκλογή – Θητεία

Η Οικονομική Επιτροπή συστήνεται και λειτουργεί σε όλους τους Δήμους και αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014). Σε κάθε Δήμο συγκροτείται μία Οικονομική Επιτροπή (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ.2 άρθρο 74 Ν.3852/10). Η ιδιότητα, όμως, του μέλους των επιτροπών αυτών δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου, δηλαδή μέλος της επιτροπής μπορεί να είναι Αντιδήμαρχος άλλος από τον Αντιδήμαρχο, που τυχόν έχει ορισθεί Πρόεδρος αυτής.

Επίσης, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να είναι και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούνται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος ως Πρόεδρο, και αριθμό μελών ανάλογα με τον αριθμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα (παρ.1 άρθρο 74 Ν.3852/10 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014):

Αριθμός μελών
Δημοτικού
Συμβουλίου

Αριθμός μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(με το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο)

Αριθμός μελών που εκλέγονται από την παράταξη της πλειοψηφίας

Αριθμός μελών που εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας

έως και 27

7(6+1)

4

2

έως και 45

9 (8+1)

5

3

45 και άνω

11 (10+1)

6

4

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τα μέλη των ως άνω επιτροπών, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής (Άρθρο 74 παρ. 6 Ν. 3852/ 2010 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Η θητεία των μελών των Επιτροπών, όπως και των μελών του Προεδρείου, είναι δυόμιση έτη και λήγει με την εκλογή των νέων μελών των Επιτροπών, την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Σύνθεση

Η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, βάσει τις υπ. αριθμ. 12864/27-8-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων – Μεσσαπίων, έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Γεώργιος Ψαθάς

Τακτικά Μέλη:

Γιαννούτσος Δημήτριος

Φραντζής Ανδρέας

Βασιλείου Μαρία

Ράζος Ιωάννης

Γκόγκου Ιωάννα

Κουλοχέρης Ανδρέας

Αρμοδιότητες

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010). Είναι το όργανο του Δήμου προς το οποίο απευθύνεται η τήρηση των γενικών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 1 του Ν.2362/1995.

Πιο συγκεκριμένα, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου,

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου,

γ) προελέγχει τον απολογισμό,

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο,

ζ) εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

θ) εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο,

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

ια) εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B του Ν.3852/2010 και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό (αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012)

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010).

Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου (άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.3852/2010).

Η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του (άρθρο 72 παρ.4 του Ν.3852/2010).

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για Τοπική Κοινότητα, γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου (παρ.4 άρθρο 84 Ν.3852/2010).

Επιπλέον, η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η Οικονομική Επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.

Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την Οικονομική Επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου. Στον προϋπολογισμό του Δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε Δημοτική Κοινότητα.

Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικής Κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν (παρ.3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010).

Close Search Window