Συγκρότηση – Μέλη – Εκλογή – Θητεία

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελεί όργανο διοίκησης του Δήμου, συνιστάται και λειτουργεί σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και είναι αποφασιστικό και γνωμοδοτικό όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, μόνο μία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ.2 άρθρο 74 Ν.3852/10). Η ιδιότητα, όμως, του μέλους των επιτροπών αυτών δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου, δηλαδή μέλος της επιτροπής μπορεί να είναι Αντιδήμαρχος άλλος από τον Αντιδήμαρχο, που τυχόν έχει ορισθεί Πρόεδρος αυτής.

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να είναι και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούνται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος ως Πρόεδρο, και αριθμό μελών ανάλογα με τον αριθμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα (παρ.1 άρθρο 74 Ν.3852/10) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ.2 άρθρο 74 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).

Τα μέλη των ως άνω επιτροπών, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής (Άρθρο 74 παρ. 6 Ν. 3852/ 2010 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Η θητεία των μελών των Επιτροπών, όπως και των μελών του Προεδρείου, είναι δυόμιση έτη και λήγει με την εκλογή των νέων μελών των Επιτροπών, την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014).

Σύνθεση

Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, βάσει τις υπ. αριθμ. 12864/27-8-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων – Μεσσαπίων, έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Γεώργιος Ψαθάς

Τακτικά Μέλη:

Ματράκας Παναγιώτης

Κορώνης Πέτρος

Αφένδρα Σοφία

Θεοδοσίου Αλέξανδρος

Κωνσταντάκης Νικόλαος

Λάμπρος Γεώργιος

Αρμοδιότητες

Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και, εν γένει, στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (περί αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας), για:

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου,

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία (άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010).

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων, καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε. Σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας. Εξάλλου, η αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου, εφόσον δεν μεταβιβαστεί σε αντιδήμαρχο (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010).

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων κατά τις προβλέψεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) και ήδη του Ν.4269/14 (ΦΕΚ 142/28.06.2014 τεύχος Α’, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ (άρθρο 73 παρ.1Β Ν.3852/2010).

Συνεπώς, για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τα προαναφερόμενα θέματα, πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική, γραπτή, εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εισήγηση, εφόσον δεν είναι ομόφωνη, αναγράφονται και οι απόψεις των μελών που μειοψήφησαν (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010).

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 73 παρ.2 Ν.3852/2010).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 παρ.3 Ν.3852/2010).

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του (άρθρο 73 παρ.4 Ν.3852/2010).

Close Search Window