Σύσταση & Λειτουργία

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012:

1. Σε όλους τους Δήμους που έχουν περισσότερους από έναν Αντιδήμαρχο συνιστάται Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς, καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

2.Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και, σε περίπτωση μη ορισμού, ο Αντιδήμαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισμού των Αντιδημάρχων. Στις συνεδριάσεις καλείται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

3.Υπάλληλος του Δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σύνθεση

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Τον Δήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Ψαθά Γεώργιο του Αθανασίου.

2. Τον Αντιδήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Ματράκα Παναγιώτη του Χαραλάμπους.

Τον Αντιδήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Γιαννούτσο Δημήτριο του Ευαγγέλου.

4. Τον Αντιδήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Φραντζή Ανδρέα του Δημητρίου.

5. Τον Αντιδήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Κορώνη Πέτρο του  Χαραλάμπους.

Αρμοδιότητες

Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο,

γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του,

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή,

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού,

στ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία,

ζ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Δημοτών και Κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του Δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,

η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης,

θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 63 Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).

Το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν (παρ.4 άρθρο 86 Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Εάν το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας δεν υποβάλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην Εκτελεστική Επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν (παρ.5 άρθρο 86 Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).

Close Search Window