Συγκρότηση – Μέλη – Θητεία

Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα λειτουργεί Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία αποτελείται από:

α) το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή Δημοτικό ή Κοινοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο,

β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,

γ) έναν διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) έναν διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,

στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει (παρ.1 άρθρο 50 Ν. 1566/85 – ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’).

Η Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί (παρ.4 άρθρο 50 Ν. 1566/85 – ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’).

Η θητεία του Προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 Δημοτικών και Κοινοτικών Επιτροπών Παιδείας είναι διετής.

Σύνθεση 

Στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων η συγκρότηση της παρούσας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας έγινε με την υπ’ αριθμ. 81/20646/17-11-2014 απόφαση Δημάρχου

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 του Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’):

– Η Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας, εισηγείται στο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας και στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων, ενώ παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών,

– Εγκρίνει τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια συμπληρωματικών ειδών εξοπλισμού και εποπτικών μέσων των σχολείων,

– Προτείνει στο νομάρχη, για τα σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας,

– Γνωμοδοτεί στο νομάρχη για τη συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου σχολείου,

-Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των σχολικών επιτροπών, πρόταση προς τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής τους,

-Εισηγείται προς τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα την έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των σχολικών επιτροπών, καθώς και για τον κάθε είδους διοικητικό ή διαχειριστικό έλεγχο των επιτροπών αυτών,

-Η Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας, ως όργανο διοίκησης της εφορίας σχολείων, ασκεί εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν.1566/1985 για τις εφορίες σχολείων, καθώς επίσης και ό,τι αναφέρεται στις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών για τις εφορίες σχολείων.

Close Search Window