Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων Δημοτικών Ενοτήτων ενός Δήμου (παρ.1 άρθρο 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των Αντιδημάρχων που δικαιούται ο Δήμος, λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου, όπως αυτός εμφανίζεται στην υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β720.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β’ 699) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014). Ο αριθμός των Αντιδημάρχων που αντιστοιχούν στους Δήμους που προέρχονται από συνένωση ΟΤΑ εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα:

Πληθυσμός Δήμου Αριθμός Αντιδημάρχων
Μέχρι 5.000 κατοίκους 2
5.001 έως 20.000 κατοίκους 4
Από 20001 έως 50.000 κατοίκους 5
Από 50.001 έως 100.000 κατοίκους 6
Από 100.001 κατοίκους και άνω 8

Βάσει, λοιπόν, της ανωτέρω Απόφασης του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της, ομοίως ως άνω αναφερόμενης, Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ο αριθμός των Αντιδημάρχων που αντιστοιχεί στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων είναι 6 Αντιδήμαρχοι.

Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου (παρ.6 άρθρο 59 Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).Η θητεία κάθε Αντιδημάρχου διαρκεί τουλάχιστον δυόμισι έτη, εκτός αν ο ίδιος παραιτηθεί ή ο ορισμός του ανακληθεί. Η παραίτηση υποβάλλεται στο όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του, ήτοι το Δήμαρχο, χωρίς περιορισμούς σε σχέση με τη διάρκεια της θητείας. Σε περίπτωση παραίτησης Αντιδημάρχου ορίζεται νέος Αντιδήμαρχος για το διάστημα μέχρι τη λήξη της περιόδου κατά την οποία ο παραιτηθείς ασκούσε καθήκοντα.

 Αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Γραφείου Κίνησης
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Αντιδήμαρχος Υγείας και κοινωνικής πολιτικής
Close Search Window