Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) καθορίζονται (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.3584/2007) η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες των εν λόγω υπηρεσιών, όπως επίσης οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επιπλέον, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009).

Ο ισχύων ΟΕΥ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ενεκρίθη με την υπ’ αριθμ. 1148/28488/22-02-2016 απόφαση του Γενικού Γρμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 525/Β´/2-3-2016)

Close Search Window