Στην παρ.1 του άρθρwου 233 του Ν.3463/06 η οποία αναφέρεται στα ιδρύματα, αλλά όπως ορίζεται στο άρθρο 240Α του Ν.3463/2006 το οποίο προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007 ισχύει κατ’ αναλογία και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ορίζονται τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρός του και η Εκτελεστική Επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου, Δημάρχου και Δημαρχιακής Επιτροπής αντιστοίχως.

Στο άρθρο 240Α του Ν.3463/2006, το οποίο προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007, ορίζονται τα εξής:Στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων μπορεί να συνιστάται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 232 και 233 του νόμου αυτού.

Όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων, στα οποία δεν συστήνεται τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή, οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ασκούνται αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεπώς, για τα ΝΠΔΔ ισχύουν τα εξής:

  • ΝΠΔΔ Δήμων άνω των 100.000 κατοίκων:

Όπου στη νομοθεσία των Δήμων αναφέρεται ο Δήμαρχος, νοείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ,

Όπου αναφέρεται το Δημοτικό Συμβούλιο, νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ,

Όπου αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

  • ΝΠΔΔ Δήμων κάτω των 100.000 κατοίκων:

Όπου στη νομοθεσία των Δήμων αναφέρεται ο Δήμαρχος, νοείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ,

Όπου αναφέρεται το Δημοτικό Συμβούλιο, νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ,

Όπου αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ.

Close Search Window