Με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης”), ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων με την υπ’ αριθμ. 68/22-03-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων  προχώρησε σε συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του πρώην Δήμου Διρφύων και του πρώην Δήμου Μεσσαπίων, συστήνοντας νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Διρφύων-Μεσσαπίων. Βάσει της ανωτέρω απόφασης, σκοπός του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τής διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Βάσει των υπ’ αριθμ. 145/24-09-2014 και 18/30-01-2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Διρφύων-Μεσσαπίων, έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος ΔΣ

Βασιλείου Μαρία

Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σοφία Αφένδρα

Μέλη ΔΣ

Σιμιτζής Βασίλειος

Κωνσταντάκης Νικόλαος

Μπισμπικόπουλος Θεόδωρος

Ντόβας Δημήτριος

Τσίχλη Σταυρούλα

Καλογιάννη Βασιλική

Μπισμπικοπούλου Βασιλική

Παπασηφάκης Σταύρος

Ορφανού Ιωάννα

Close Search Window