Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.
Σύνθεση & Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.

Κάθε Δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:

α) Έως δύο (2) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

– ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και

– ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει (παρ 1 άρθρο 103 του ν. 3852/10).

Εάν ο Δήμος διαθέτει Κοινωφελή Επιχείρηση για έναν από τους ανωτέρω τομείς, τότε μπορεί να έχει έως ένα νομικό πρόσωπο για τον άλλο τομέα. Στην περίπτωση, ωστόσο, που οι συνθήκες το επιβάλλουν, μπορεί, για παράδειγμα, η Κοινωφελής Επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισμού, και το Νομικό Πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και πολιτισμού (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010).

β) Ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Συνεπώς, οι Δήμοι εξακολουθούν να διατηρούν τη δυνατότητα να συστήνουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κινούμενοι, ωστόσο, στο περιοριστικό πλαίσιο που τίθεται ανωτέρω (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014).

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνιστώνται με απόφαση των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων (παρ.1 άρθρο 239 Ν.3463/06).

Στην απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση του νομικού προσώπου ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία και οι πόροι (παρ.3 άρθρο 239 Ν.3463/06).

Σκοπός τους είναι η οργάνωση και η λειτουργία ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευματικών ή αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.ά. (παρ.1 άρθρο 239 Ν.3463/06).

Close Search Window